Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 액스(AxE)
액스(AxE) biểu tượng

액스(AxE)

2.7.0 for Android

NEXON Company

Mô tả của 액스(AxE)

넥슨 초대형 모바일 MMORPG
액스(AxE)의 세계로 당신을 초대합니다!

[2019년 7월 여름 액스 HOT 업데이트]
▶ 고대장비를 사용해서 능력치를 극한까지 끌어올려라! 잠재력 업데이트!
▶ 새로운 날개와 함께 상대에게 공포를! 사악의 날개 업데이트!
▶ 뜨거운 여름을 날려버릴 시원한 바다의 왕자가 될 기회! 해적 무기, 의상 코스튬 업데이트

■ 연합 X 제국! 당신의 진영을 선택하라!
신을 부활시키려는 자 vs 신의 부활을 막으려는 자
신의 대륙에서 피할 수 없는 전쟁이 시작된다!
당신은 어느 편에 서겠는가?

■ 분쟁 지역에서 벌어지는 진영간 치열한 PK!
분쟁 지역 어디서도 긴장을 놓을 수 없는 필드 PK!
전략적인 판단으로 아군과 함께 승리하라!

■ 전장의 최강자를 가리는 콜로세움!
박진감 넘치는 실시간 4 vs 4 팀 배틀!
명예의 휘장을 가질 자는 도전하라!

■ 보물을 얻기위한 대규모 전쟁터! 용의 보물 전장!
최대 75 vs 75명까지 입장 가능한 광활한 전쟁터!
적들을 처치하고 보물을 획득하라!

■ 더 높이 올라서라! 영원의 성소!
층마다 위치한 보스를 처치하고 더 높은 층에 도전하라!
길드원들과 층을 점령하고 강력한 버프를 획득하라!

■ 적들을 무찌르고 정상에 우뚝서라! 길드전!
적 길드의 거점을 점령하고, 우리 거점을 수비하라!
최강의 길드에게는 부와 명예가 주어질 것이다!

■ 길드원들간 힘을 합쳐서 보스를 처치하라! 길드 토벌대!
길드원들과 함께 더 강한 보스들을 무찔러라!
풍성한 보상과 함께 길드 이름을 정상에서 빛나게 하라!

■ 최종 보스를 토벌하라! 레이드!
요일마다 다르게 등장하는 보스들을 팀원들과 협력하여 물리쳐라!
더 많은 피해를 입히면 더 좋은 전리품을 획득하리라!

■ 광대한 오픈 월드에서 펼쳐지는 Full 3D 액션!
박진감 넘치는 Full 3D 액션과 자유로운 카메라 뷰!
오픈 월드 최고의 그래픽과 액션을 경험하라!

[AxE 공식 카페]
http://cafe.naver.com/nexonaxe
유용한 Tip과 풍성한 이벤트를 공식카페에서 확인하세요!

[브랜드 페이지]
http://axe.nexon.com
AxE에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 지금 바로 방문하세요!

▶스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.
[선택적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장: 게임 설치 파일, 업데이트 파일 저장 및 고객센터에 스크린샷 첨부
마케팅 정보 활용을 위해 전화번호 수집 기능이 사용되며, 이는 첫 인증 후 최초 1회만 진행됩니다.
오디오: 게임 내 음성채팅 기능을 사용하기 위해 포함되어 있습니다.
[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
------
개발자 연락처 :
(주)넥슨코리아

경기도 성남시 분당구 판교로+F12 256번길 7

전화: 1588-7701

사업자등록번호: 220-87-17483

통신판매업 신고번호: 제 2013-경기성남-1659 호
통신판매업 신고기관: 성남시
----
개발자 연락처 :
1588-7701

액스(AxE) 2.7.0 Cập nhật

2019-07-25
[2019년 7월 여름 액스 HOT 업데이트]
▶ 고대장비를 사용해서 능력치를 극한까지 끌어올려라! 잠재력 업데이트!
▶ 새로운 날개와 함께 상대에게 공포를! 사악의 날개 업데이트!
▶ 뜨거운 여름을 날려버릴 시원한 바다의 왕자가 될 기회! 해적 무기, 의상 코스튬 업데이트

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.7.0Yêu cầu cập nhật 액스(AxE)

Lấy nó trên: Tải 액스(AxE) trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ NEXON Company
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...