Giới thiệu về Assistant

Tiếng Việt

Một ứng dụng trợ lý sẵn sàng hỗ trợ bạn

This is an assistant application for android. You don't need to use your fingers in your android smartphone. it will do anything on your voice commands.

Usable commands:-

1. Open app commands:-

you can open any app in your smartphone. Tap on mike or notification bubble button

and speak "open " + App name. Example:- "open Chrome, open facebook, open twitter,

open whatsapp etc."

2. FlashLight on/off commands:-

Just say "flash light on/off" or "light on/off" for turn on/off flashlight.

3. Call:- Speak "call " + mobile number or contact name for call anyone. Example:- call

9999999999 or call + "Contact name".

4. Message:- Say "message or send message" + mobile number or contact name for send

message.

5. Search:- You can search on google by command "search" + your search query.

6. Search Places on google Map:-

Speak "Search maps" + your place name.

7. Close:- If you want to close any app than tap on notification bubble and say "close" or

"close " + App name.

8. Sleep command:- tap on bubble and say "go to sleep" or long press on bubble. It will be close.

Permissions -

Microphone Permission :- Assistant needs this permission to listen your voice commands without this permission it can not able to listen you.

Camera permission :- Assistant needs camera permission to open your phone camera and turn on/off flashlight.

Contact Permission :- Contact permission will be used in find your contacts that you have speak for calling or send message.

Phone Call Permission :- The Phone permission will be needed to make call when you gives a command to make call - "call - someone"

Storage Permission : - Storage permission needs to store application data.(Optional)

Read Phone state :- This permission will be used to collect information about device and device related errors in this app.

If you have any question and need to help regarding Assistant app you can submit you questions or query through app in help section.

or you can contact me also here - valiants.app@gmail.com

Read Privacy Policy carefully before installing and using this application.

Privacy Policy URL - https://androiserver.000webhostapp.com/privacy-policy/

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.18

Last updated on Jul 17, 2019

Improve Performance and bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Assistant 1.18

Được tải lên bởi

Ngan Kiet Bo

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Assistant Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.