Trang chủ » Trò chơi » Thể thao » 피파모바일
피파모바일 biểu tượng

피파모바일


10.1.04 for Android
NEXON Company

Mô tả của 피파모바일

PLAY THE REAL FOOTBALL 'FIFA Mobile'

07월 14일, 피파모바일 신나는 여름 업데이트!
신규 팀 개인기 추가!
플레이 체감 개선을 통한 더욱 실감나는 축구 경기!
다양한 편의성 개선!
모두가 함께 즐길 수 있는 어센틱 챌린지 모드 등장!
어센틱 챌린지 모드를 통해, 이번 여름 피파모바일의 최강자를 가려보세요!

※ 여름 업데이트

1. Authentic Challenge(어센틱 챌린지) 모드
- 해당 모드에서 제공되는 팀만을 선택하여, 팀 성장과 관계없이 즐겁게 플레이할 수 있는 신규 모드입니다.

2. 게임 플레이 개선
[체감/플레이/조작]
- 로프티드 땅볼 패스의 궤적이 일부 조정되어 인식 체감이 개선됩니다.
- 슈팅 능력치에 따른 슈팅, 감아차기 궤적 및 성공률이 조정됩니다.
- PK상황에서, 스와이프 시 슈팅이 크게 벗어나는 현상이 개선됩니다.
- 패널티 박스 안쪽에서의 약발 슈팅 성공률이 소폭 상향됩니다.
- 선수 자동 변경 옵션이 추가됩니다.(자동/반자동/수동)

[사운드]
- 응원가 품질로 개선 및 서라운드 사운드 개선을 통해 보다 실감나는 경기장 사운드가 제공됩니다.

[기타]
- 색상이 겹치는 유니폼의 경우 구분될 수 있도록 개선됩니다.
- 일반모드 경기 후 기록에서 필드 골과 PK골이 구분되어 나타나도록 개선됩니다.
- 신규 경기장이 추가됩니다. (샌더슨 파크 낮 / 구름많음 / 해질녘 / 밤)

3. 편의성 개선
- 진화, 교환 메뉴에서 사용할 선수를 신속하게 선택할 수 있는 검색(필터) 기능이 추가됩니다.
- 선수 교환 ‘자동 선택’시 성장된 선수는 선택되지 않도록 개선됩니다.

4. 공격모드 개선
- 공격모드의 (좋음/평범) 기회에서 득점난이도 차이가 명확하도록 개선됩니다.
- 프리킥으로 전환되며 키 조작과 관계없이 슈팅이나 패스가 작동하는 현상이 수정됩니다.
- 공격모드에서 공격자의 개인기에 의해 일시적으로 둔해졌던 수비 AI가 개선됩니다.

5. 아카데미 보상 추가
- 아카데미 신규 보상으로 팀 개인기가 추가됩니다.(스쿱턴, 바디 페인팅, 호커스 포커스)

6. 서버 환경 개선
- 게임 로그인 및 화면 전환 시에 간헐적으로 발생하던 끊김 현상 및 일부 네트워크 지연 현상이 개선됩니다.


[공식 커뮤니티]
FIFA Mobile의 가장 빠른 소식을 접해보세요!
공식 커뮤니티: https://forum.nexon.com/fifamobile
공식 홈페이지: https://fifamobile.nexon.com/
공식 유튜브 채널: https://youtu.be/uE-th8ro2XY
공식 페이스북 : https://www.facebook.com/FIFA.MOBILE.KOREA.NEXON

■ 스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
없음

[선택적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장: 영상 저장, 사진 및 동영상 업로드 하는데 필요합니다.
카메라: 사진 및 동영상 업로드를 위한 촬영하는데 필요합니다.
전화: 광고성 문자 전송을 위한 휴대폰번호를 수집하는데 필요합니다.
* 선택적 접근권한 허용에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
- 안드로이드 6.0 이상: 설정>앱>권한 항목 선택>권한 목록>접근권한 동의 또는 철회 선택
- 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

-------------
개발자 연락처:
1588-7701
service_mobile@nexon.co.kr
----
개발자 연락처 :
1588-7701

피파모바일 10.1.04 Cập nhật

2022-08-17
'07월 14일, 피파모바일 신나는 여름 업데이트!
신규 팀 개인기 추가!
더욱 실감나는 플레이, 다채로워진 공격 전개!
다양한 편의성 개선!
모두가 함께 즐길 수 있는 어센틱 챌린지 모드 등장!
어센틱 챌린지 모드를 통해, 이번 여름 피파모바일의 최강자를 가려보세요!

8월 18일 아래의 내용이 수정되었습니다.
조작 키가 간헐적으로 사라지는 현상
경기 중 팝업으로 인해 경기에 중단되는 현상
일부 앱 플레이어에서 플레이가 불가했던 현상

피파모바일 Tags

thông tin thêm

Danh mục: Miễn phí Thể thao TRÒ CHƠI

cập nhật trên:

Được tải lên bởi: Michael Clevenger

Phiên bản mới nhất: 10.1.04Yêu cầu cập nhật 피파모바일

Available on: Tải 피파모바일 trên Google Play

Yêu cầu Android: Android 5.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...