Trang chủ » Trò chơi » Thể thao » 피파모바일
피파모바일 biểu tượng

피파모바일

7.0.03 for Android

NEXON Company

Mô tả của 피파모바일

"Play Every Moment ""FIFA Mobile""

10월 14일, 피파모바일 가을맞이 업데이트!
국가대표 엠블럼 및 팀 개인기 콘텐츠, 사운드 추가와 더불어 다양한 개선까지!
가을 업데이트를 경험해 보세요!

[신규 콘텐츠 추가]
- 팀 개인기 콘텐츠 업데이트
- 국가대표 팀&엠블럼 업데이트
- 인게임 내 사운드 영역 일부 콘텐츠 추가 (응원가, 관중 환호, 다국어 해설)

[기존 콘텐츠 개선]
- 경기 중 헤더 밸런스 조정
- 일부 개인기 밸런스 조정
- 선수팩 애니메이션 스킵, 다시보기, 저장 기능
- 경기 중 포메이션 내 선수간 포지션 교체
- 선수 간 속성 비교 화면 개선
- 선수 교환 시, 잠금 기능에 대한 일괄 해제 기능 개선
- 경기 중 선수 교체 버튼 동작 개선
- 서버 환경 최적화
- 로그인 화면, 메인 화면, 메인 UI 스킨 변경
- 이적시장 개선 (높은 진화 단계의 선수들을 거래가 원활해지도록 상세 방안을 검토 중입니다.)
- 각 종 버그 수정

[공식 커뮤니티]
FIFA Mobile의 가장 빠른 소식을 접해보세요!
공식 커뮤니티: https://forum.nexon.com/fifamobile
공식 홈페이지: https://fifamobile.nexon.com/
공식 유튜브 채널: https://youtu.be/6g7MTE_zSZE
공식 페이스북 : https://www.facebook.com/FIFA.MOBILE.KOREA.NEXON"

■ 스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
없음

[선택적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장: 영상 저장, 사진 및 동영상 업로드 하는데 필요합니다.
카메라: 사진 및 동영상 업로드를 위한 촬영하는데 필요합니다.
전화: 광고성 문자 전송을 위한 휴대폰번호를 수집하는데 필요합니다.
* 선택적 접근권한 허용에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
- 안드로이드 6.0 이상: 설정>앱>권한 항목 선택>권한 목록>접근권한 동의 또는 철회 선택
- 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
1588-7701

피파모바일 7.0.03 Cập nhật

2021-10-13
10월 14일, 피파모바일 가을 맞이 대규모 업데이트!
국가대표 엠블럼 및 팀 개인기 콘텐츠, 사운드 추가와 더불어 다양한 개선까지!
가을 업데이트를 경험해 보세요!

피파모바일 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thể thao TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Lukman Hakim

Phiên bản mới nhất: 7.0.03Yêu cầu cập nhật 피파모바일

Available on: Tải 피파모바일 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 피파모바일
Xem thêm từ NEXON Company
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...