Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » 펜타스톰
펜타스톰 biểu tượng

펜타스톰

1.42.1.8 for Android

Netmarble

The XAPK (APK + OBB data) File

Mô tả của 펜타스톰

◆◆◆◆◆게임 소개◆◆◆◆◆

[최고의 5v5 실시간 팀플레이를 만나다!]

★모바일의 한계를 뛰어넘는 실시간 5v5 대전!
- 5v5, 3v3, 1v1, 데스매치, 보물쟁탈전 등 다양한 실시간 대전 모드!
- 언제 어디서나 빠르게 5v5 실시간 대전 참여!
- 모바일에 최적화된 조작과 섬세한 컨트롤 지원!
- 3방향의 공격루트로 이뤄진 전략적인 팀플레이!

★개성 만점 영웅을 플레이 하는 쾌감!
- 탱커, 전사, 아처, 마법사, 암살자, 서포터 6가지 직업
- 6가지 직업을 가진 영웅들의 차별화된 스킬과 특화된 역할!
- 선택한 영웅에 따라 매 대전마다 완전히 새로운 전투를 경험!

★빠르게 제공하는 성장의 재미!
- 단시간에 즐기는 성장과 전투의 재미
- 단 15분! 성장과 전투의 재미를 느껴보자!

★매우 쉽고 간편한 조작법!
- 모바일에 특화된 쉽고 간단한 조작과 편리한 UI
- 터치 1번으로 스킬사용, 장비구매, 귀환, 회복까지
- AOS 초보들도 빠르게 조작법 숙지와 게임 적응 가능!

★지루할 틈 없는 다양한 대전 모드!
- 퀵 매치를 통해 즐길 수 있는 다양한 대전 모드
- 흥미진진한 [실시간 대전, 랭킹전, 보물쟁탈전, 랜덤 영웅전]
- 성향에 따라 다양한 대전의 플레이가 가능!

★경쟁을 자극하는 랭킹 시스템!
- 숙련된 플레이어들의 세기의 대결, 랭킹 시스템
- 진정한 나의 실력을 검증할 수 있는 기회!
- 랭킹에 따라 보상까지 획득 가능!

이 모든게 [펜타스톰] 안에 다~ 있다!!!!

■■펜타스톰 공식카페■■
http://cafe.naver.com/pentastorm
다양한 이벤트와 빠른 소식, 플레이어들의 전략을
공식 카페를 통해 확인하실 수 있습니다.

■■펜타스톰 공식 유투브■■
https://www.youtube.com/펜타스톰

■■펜타스톰 공식 페이스북■■
https://www.facebook.com/pentastorm/

■게임 이용 편의를 위해 아래와 같은 권한이 요청됩니다■
- 실시간 음성 대화를 위해, 오디오 녹음/재생 권한을 요청합니다.
- 리소스 다운로드를 위해 SD카드 쓰기/읽기 권한을 요청합니다.
- 휴대전화 상태 및 ID를 확인하기 위해 전화 권한을 요청합니다.


* 태블릿 기기에서도 원활히 플레이하실 수 있습니다.

[접근권한 안내]
#필수적 접근권한
저장공간
- '단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장' 을 위해 사용됩니다.
휴대전화 상태 및 ID 읽기
- '이용자 계정 생성 및 확인'을 위해 사용됩니다.

#필수적 접근 권한
마이크
- '이용자간 음성 채팅'에 사용됩니다.
위치정보
- '주변 사용자와의 팀 매칭'에 사용됩니다.

# 접근 권한 철회 방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정>어플리케이션 관리자>앱 선택> 권한>접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■
※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 공급자 : 넷마블(주) 대표집행임원 권영식, 이승원
- 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
- 고객센터 : 1588-5180 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
- 최소사양 : Android 15 이상, Ram 1GB 이상
- 주소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 넷마블
- 사업자번호: 105-87-64746
- 통신판매업번호: 제2014-서울구로-1028 호
- 개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
- 서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
----
개발자 연락처 :
Netmarble
고객센터 연락처: 02-1588-3995
서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 넷마블
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제2014-서울구로-1028호

펜타스톰 1.42.1.8 Cập nhật

2021-09-29
- 전장 4.0 업데이트
- 전체 UI 개편
- 아이돌그룹 WAVE 추가
- 신규 영웅 및 스킨 추가
- 신규 이벤트 추가
- 버그 수정 및 기타 개선

펜타스톰 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Tác vụ TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Farkas Balázs

Phiên bản mới nhất: 1.42.1.8Yêu cầu cập nhật 펜타스톰

Available on: Tải 펜타스톰 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 펜타스톰
Xem thêm từ Netmarble
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...