Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » 탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS
탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS biểu tượng

탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS

1.0.39.43 for Android

Smilegate Megaport

Mô tả của 탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS

극한 쾌감 FPS. 탄(彈): 전장의 진화

손 끝으로 전해오는 짜릿한 손 맛을 경험하라!
한 단계 더 강력해진 FPS - 탄(彈): 전장의 진화

■ 진정한 FPS의 재미! 팀매치 폭파미션!
A설대 / B설대 공격 및 방어루트 선택
정면승부를 할 것인가 아니면 기습을 할 것인가,
아니면 기방도 하나의 전략으로 활용할 것인가?
변화하는 전장의 흐름을 파악하고 팀을 승리로 이끌어라!

■ 자신만의 스타일에 맞는 다양한 무기들!
전장을 넓게 보며 한발로 승부하는 저격수,
다양한 루트로 침투하여 적진을 흔드는 라플수,
불시에 기습하여 허를 찌르는 샷건수,
다양한 무기들과 함께 전장을 지휘하라!

■ 모바일 FPS 최초 국제대회 진행!
오프라인으로 진행되는 모바일 FSP 최초 국제대회 진행!
막대한 상금과 명예 모두 얻을 수 있는 치열한 전장터!
한국을 대표하여 세계 각국의 실력자들과 승부해라

▶ 탄(彈): 전장의 진화 공식 커뮤니티 ◀
온스토브: http://www.onstove.com/pages/tahn/main

▶ 탄(彈): 전장의 진화 공식 페이스북 ◀
https://business.facebook.com/officialtahn

▶ 고객센터 안내 ◀
오전 9:00~오후6:00(주말/공휴일 휴무)

[고객센터 문의방법]
- 고객센터 전화번호 : 1566-9605
- 게임 내 설정 > STOVE > 고객센터

**앱 접근권한 안내**

[필수 접근 권한]
- 사진/미디어/파일 : 게임 DATA 저장을 위해 Storage 접근 권한에 필요
- 주소록 : 구글 계정 정보 연동을 위한 권한
- 오디오 녹음 : 게임 내 음성 채팅을 위해 필요한 권한
- 전화 걸기 및 관리 : 보안 및 크래시 발생 정보 리포팅을 위한 권한

[선택 접근 권한]
- 없음

* 탄(彈): 전장의 진화는 안드로이드 6.0 이상 버전에 맞추어 선택적 접근권한을 개별적으로
동의하고 설정할 수 있도록 개발되었습니다. 만약 안드로이드 6.0 미만 버전을
이용하는 경우에는 단말장치 제조업체에서 운영체제 업그레이드 기능을 제공하는지
확인하여 업그레이드를 진행하시고 이용하시기 바랍니다. 또한 운영체제가
업그레이드되더라도 기존 앱에서 동의한 접근권한이 바뀌지는 않기 때문에
접근권한을 다시 설정하기 위해서는 단말 설정 메뉴에서 재설정하시면 됩니다.

[접근 권한 설정 및 철회 방법]
- Android 6.0 이상 : 단말기 설정 > 앱 관리 > 앱 선택 > 접근권한 철회
- Android 6.0 미만 : 앱 삭제를 통한 접근 권한 철회 가능

---------------------------------------------------------------------------------

상호명 : ㈜스마일게이트메가포트
대표자명 : 장인아
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 6층 (삼평동, 아이디스타워) 13493
전화번호 : 1566-9605
전자우편주소 : Help_tahn@smilegate.com
사업자번호 : 144-81-05911
통신판매업신고번호 : 제 2012-경기성남-1489 호
통신판매업신고기관 : 성남시
※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.

FPS, 전쟁, 배틀, 총, 총싸움, 배틀로얄, 서바이벌, 에프피에스, 실시간, 팀전, 팀데스, 팀데스매치, 팀매치, 매치, 스나이퍼, 스나, 라이플, 라플,
저격, 액션, 레인보우, 크로스파이어, 크파

----
개발자 연락처 :
주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 344 스마일게이트캠퍼스
연락처 : +8215669605

탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS 1.0.39.43 Cập nhật

2018-10-25
***신규 내용***
- 오픈전장에서의 전투 [배틀로얄]모드 오픈
- 랭크매치 2.0 업데이트
- 신규 맵 추가
- 신규 총기

***개선 사항***
- 매칭 시스템 개선
- 총기 밸런스 개선
- UI 개선
- 버그 개선

탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Tác vụ TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.39.43Yêu cầu cập nhật 탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS

Lấy nó trên: Tải 탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 탄: 전장의 진화 – 모바일 FPS
Xem thêm từ Smilegate Megaport
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...