Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » 쿠팡
쿠팡 biểu tượng

쿠팡 (Coupang)

6.1.6 for Android

쿠팡

Mô tả của 쿠팡

▶ '로켓배송'은 내일 도착
- 오늘밤 12시 전 주문하면 내일 도착! 토요일 일요일에도, 쿠팡만의 빠르고 정확한 배송을 경험해 보세요.

▶ ‘로켓와우클럽’
- 로켓배송상품 100% 무료배송
- 아침주문 오늘도착
- 로켓프레시 신선식품 새벽배송
- 로켓배송상품 30일 무료반품

▶ 쿠팡은 365일 언제나 거품없는 가격
- 거품없는 가격에 추가로 적용 가능한 쿠폰을 한눈에 모아보고, 내게 맞는 할인혜택을 골라 쇼핑해보세요

▶ 쉽고 빠른 검색
- 내가 원하는 물건을 쉽고 빠르게 찾고 수백만의 리뷰를 참고해서 구매하세요.

▶ 해외직구도 쿠팡에서
- 해외배송을 3일안에! 쿠팡의 빠른 직구를 경험해 보세요
- 해외직구도 쿠팡에서 저렴하고 편리하게 만나보세요

▶ 간편결제 '쿠페이'
- 원터치로 쉽고 빠르게 결제하고, 다양한 혜택도 받아보세요

▶ 여행도 쿠팡에서
- 수천 개의 펜션, 호텔, 리조트, 항공권, 렌트카, 입장권 티켓 등을 여행 카테고리에서 예약할 수 있습니다.
- 국내와 해외 여행을 아주 쉽고 편리하게 쿠팡 앱에서 예약할 수 있습니다.

▶ 내가 원하는 날짜에 '정기배송'
- 마트에서 힘들게 쇼핑하지 마세요. 정기배송 서비스로 자주 사는 물건은 더 싸게 구매하세요.


What’s more?
- 나에게 맞는 제품을 푸시알림으로 추천 받아보세요
- 쿠팡의 좋은 상품과 혜택을 SMS, 페이스북, 카카오톡, 라인, Google+ 등을 통해 지인에게 공유해보세요
- 마음에 드는 제품이 있으면 찜하고, 찜한 상품들을 모아서 보세요
- 최근 본 상품들을 한눈에 비교하세요.


■ 앱 접근 권한에 대한 안내
「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제22조의2에 따라 아래와 같은 목적으로 ‘앱 접근 권한’에 대한 동의를 이용자에게 받고 있습니다.

1. 안드로이드 6.0 이상
[선택적 접근권한]
▷ 전화 : 최초 실행시, 앱 서비스 사용 최적화를 위하여 이 기능에 접근합니다.
▷ 저장 : 프로필 사진 설정, 상품평 작성을 위해 영상 및 이미지를 업로드하고자 할 경우에 이 기능에 접근합니다.
▷ 카메라 : 신용카드 인식, 상품평 작성을 위해 카메라를 사용하는 경우에 이 기능에 접근합니다.
▷ 주소록 : 기프트카드 발송을 위하여 상대방 연락처를 주소록에서 가져오고자 할 경우에 이 기능에 접근합니다.

2. 안드로이드 6.0 미만
▷ 기기 ID 및 통화 정보 : 최초 실행시, 앱 서비스 사용 최적화를 위하여 이 기능에 접근합니다.
▷ 사진/미디어/파일 : 영상 및 사진을 상품평 작성시 업로드를 하고자 할 경우에 이 기능에 접근합니다.
▷ WIFI 연결 정보 : 로그인 또는 영상 및 사진을 상품평 작성시 업로드를 하고자 할 경우에 연결 상태 확인을 위하여 이 기능에 접근합니다.
▷ 주소록 : 기프트카드 발송을 위하여 상대방 연락처를 주소록에서 가져오고자 할 경우에 이 기능에 접근합니다.

※ 버전에 따라 동일한 접근 내용임에도 불구하고, 그 표현을 다르게 하고 있음을 알려드립니다.

※ 안드로이드 6.0 미만 버전의 경우, 항목에 대한 개별동의가 불가능하므로, 모든 항목에 대하여 필수 접근 동의를 받고 있습니다. 그러므로 사용하고 있는 단말기의 운영체제를 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드할 수 있는지 확인하시고 업그레이드를 권장하여 드립니다. 다만, 운영체제가 업그레이드되더라도 기존 앱에서 동의한 접근 권한이 바뀌지 않기 때문에 접근 권한을 다시 설정하기 위해서는 이미 설치한 앱을 삭제한 후에 재설치하셔야 합니다.
----
개발자 연락처 :
1577-7011

쿠팡 6.1.6 Cập nhật

2020-05-25
[What's New]
Includes the following updates:
- Minor bug fixes
- App stability and reliability improvements
* For your complete app update experience, we recommend you to close the Coupang app first before the update.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mua sắm ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 6.1.6Yêu cầu cập nhật 쿠팡

Lấy nó trên: Tải 쿠팡 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 쿠팡
Xem thêm từ 쿠팡
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...