Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 이터널 라이트
이터널 라이트 biểu tượng

이터널 라이트

1.0.20 for Android

NetEase Games

Mô tả của 이터널 라이트

당신이 기다리던 단 하나의 MMORPG '이터널 라이트' 정식 오픈!

홈페이지 :
http://www.crusadersoflight.com/korea
페이스북 :
https://www.facebook.com/CrusadersKorea/


◈ 게임 소개 ◈ 
"영웅이여, 한 줄기 빛이 되어라!
'이터널 라이트'는 태고의 땅 마스랜드를 배경으로 여러 종족들이 힘을 합쳐 악마에 대항해 싸우는 MMORPG 게임으로 '워리어', '레인저', '미스틱' 중 하나의 직업, 각 직업 당 3종류의 특성 중 하나를 선택해 40명의 대규모 파티 레이드는 물론 광활한 pk필드에서 인원 제한 없이 참여 가능한 대규모 진영 전투를 즐길 수 있습니다. "

◈ 게임 특징 ◈ 
하나, 광활하고 스펙터클한 신세계! 
여의도 면적의 4.5배에 달하는 광활한 필드 곳곳에서 즐길 수 있는 다양한 미션과 몬스터 사냥!

둘, 빛과 어둠 양대 진영의 끝없는 전쟁!
분쟁 지역에서 벌어지는[골드샤인]과 [만다라] 진영 간의 대립, 빛과 어둠 어느 쪽이 더 강한가!

셋, 40인 레이드 던전 보스 사냥!
[5인], [10인], [20인], [40인]의 대규모 인원이 힘을 합쳐야만 쓰러뜨릴 수 있는 마스랜드의 악마들!

넷, 편리한 특성 선택으로 다양한 경험을!
[탱커에서 딜러]로, [딜러에서 힐러]로 언제든 간편하게 변경할 수 있는 전직 특성!

다섯, 내 손으로 직접 만드는 장비와 코스튬!
남들보다 눈에 띄어야 하는 나! [탈 것], [코스튬 장비], [장식품]등으로 꾸미는 유니크한 나만의 캐릭터!

◈ 청약철회 ◈ 
하나, 유료로 구매한 컨텐츠는 구매일로부터 7일 이내에 고객센터를 통해 청약철회 신청이 가능합니다. 
둘, 월정액 상품은 구매와 동시에 효력이 발생하여 환불이 불가하니 양해해 주시기 바랍니다. 구매 전 신중하게 고려해주세요. 
셋, 청약철회의 원인이 회원의 귀책사유로 인한 경우에는 결제대행수수료 등 환불금액의 10%를 환불수수료로 공제하고 환불합니다. 

◈ 접근 권한 안내◈ 
▷필수 권한 안내
"[전화] 사용자 식별을 위해 사용합니다.
[저장공간] 게임을 실행하는데 필요한 파일을 휴대폰에 저장하기 위해 사용합니다.
[마이크] 게임 내의 음성채팅 기능에 사용합니다.
[카메라] 게임 내 사진 등록 및 QR코드스캔 기능에 사용합니다.
[주소록] 로그인 시 사용자의 구글 계정을 확인하기 위해 필요합니다.
[시스템설정] 화면 밝기나 화질 조절에 사용합니다."

▷권한 재설정 및 철회 방법
"[안드로이드 버전 6.0이상]
1. 접근 권한 별 철회 방법: 휴대폰 설정 > 애플리케이션 > 더보기(설정 및 제어) > 앱 설정 > 앱 권한 > 해당 접근권한 선택 > 접근권한동의 또는 철회선택

2. 앱 별 철회방법: 휴대폰 설정 > 애플리케이션 > 해당 앱 선택 > 권한선택 > 접근권한동의 또는 철회선택

[안드로이드 버전 6.0미만]
운영체제 특성상 접근 권한 별 철회가 불가능하므로, 게임을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회가 가능합니다. "

◈ 고객센터 ◈ 
게임 내 G버튼 클릭 후 문의하기 또는 공식카페 1:1문의 이용.

이터널 라이트 1.0.20 Cập nhật

2020-10-30
업데이트 내용
1. 신규 클래스 3종 추가
다크 레인저, 카오스 미스틱, 디바인 팔라딘 등장!
2. 신규 신기 추가
데먼의 마법 상자로 더욱더 강해진 능력을 활용하라!
3. 동료 시스템 확장
동료, 전리품, 슬롯 레벨 확장으로 더욱 강해진 동료들과 함께!
4. 콘텐츠 보상 상향
대다수 콘텐츠의 보상 상향으로 더욱 즐거워진 퀘스트 진행!
5. 시스템 편의성 향상
스킬 전환, 귀족 시스템 추가 및 수십여 가지 편의성 개선 업데이트!

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Lee Zhun Hao Lee

Phiên bản mới nhất: 1.0.20Yêu cầu cập nhật 이터널 라이트

Available on: Tải 이터널 라이트 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 이터널 라이트
Xem thêm từ NetEase Games
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...