Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 영웅의 군단
영웅의 군단 biểu tượng

영웅의 군단

1.3.09 for Android

VALOFE

Mô tả của 영웅의 군단

◈ 명품 그래픽, 명품 사운드, 명품 스토리
끝이 보이지 않는 Full 3D 필드와 웅장하고 전율적인 BGM,
그 위에서 펼쳐지는 깊고 방대한 모험의 세계로 떠나보세요!

◈ Full 3D로 즐기는 화려한 전투
다양한 영웅들의 전투가 Full 3D 그래픽으로 화려하게 펼쳐집니다.

◈ 보다 전략적이고, 보다 광대한 PVP
우리 서버의 최강 길드를 가리자! 왕위 쟁탈전과 광산 쟁탈전!
10 대 10 서버 통합 PVP 아레나에서 자신의 강함을 증명하세요!

◈ 강해지기 위한 필수 코스, 길드
더 강해지고 싶다면, 길드에 가입해보세요!
길드 아지트에서 길드원 들과 함께 다양한 길드 혜택들을 누리세요!

---------------------------------------

홈페이지 : https://yg.valofe.com/
공식 카페 : http://cafe.naver.com/legionofheroes
공식 페이스북 : https://www.facebook.com/playlegionofheroes.KR

■스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.
[필수적 접근권한]
주소록: 구글 플레이 게임 서비스에 자동 로그인
전 화: 앱 재설치 시 계정 복구에 필요한 기기의 고유번호 확인
사진/미디어/파일 저장: 게임 설치 파일 및 업데이트 파일 저장
[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
1599-4802
----
개발자 연락처 :
+82-2-1599-4802

영웅의 군단 1.3.09 Cập nhật

2020-01-16
버그 수정

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.3.09Yêu cầu cập nhật 영웅의 군단

Lấy nó trên: Tải 영웅의 군단 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 영웅의 군단
Xem thêm từ VALOFE
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...