Trang chủ » Trò chơi » Chiến thuật » 새 천하를 열다
새 천하를 열다 biểu tượng

새 천하를 열다

12.01 for Android

ED GAMES CORP.

Mô tả của 새 천하를 열다

한,중,일에서 인정받은 아시아 NO.1 모바일 삼국지!

나만의 영지! 나만의 전략! 나만의 명장!
삼국시대를 그대로 옮겨놓은 진짜 모바일 삼국지!

관우, 여포, 제갈량 등 200여 명장들이 당신을 기다리고 있다!
시대를 초월하여 삼국시대 명장을 등용하고 내정을 강화하여 천하를 통일하라!

[영지를 침략하여, 내정을 강화하라]
삼국시대를 그대로 옮겨놓은 진짜 삼국지가 돌아왔다!
적의 영지를 침략하여 내정을 강화하고 더 많은 자원을 쟁취하라!
목표는 오직 하나. 천하통일!

[명장을 등용하여, 천하를 다스려라]
삼국시대의 명장들이 당신을 기다리고 있다! 명장을 등용하여 세력을 강화하라!
무장 강화를 통해 전력을 보강하여 삼국을 제패하라!

당신이 좋아하는 삼국지 명장들이 한자리에!
직접 군주가 되어 [새 천하를 열다]의 역사를 새로이 개척하라!


공식카페- http://cafe.naver.com/edsam
----
개발자 연락처 :
+827070789787

새 천하를 열다 12.01 Cập nhật

2019-04-27
1. 새로운 얼굴들
- 이제 새로운 무장 및 후궁을 만나보실 수 있습니다.
- 신규 무장: 무쌍 순욱, 무쌍 장료 등 8명
- 새로운 후궁: 복아, 육응상
- 새로운 부관: 새로운 부관이 추가됩니다.

2. 새로운 육성 컨텐츠
- 숙명: 이제 특정 무장을 획득하면 무장 간 소통을 통해 강력한 "합격기"를 사용할 수 있습니다.
- 문정천하: 110레벨에 개방되는 새로운 PVP 컨텐츠입니다.
- 부장의 최대 등급이 10레벨까지 증가합니다. 각 레벨에 맞는 부장이 5명 추가됩니다.
- 12자질 무장의 15자질 돌파에 사용되는 제련정혼이 추가됩니다. 기존의 필요무혼을 대체할 수 있습니다.
- 무장의 병종 전직 등급을 다른 무장에게 전승시킬 수 있는 "전승각" 이 추가됩니다.

3. 일부 컨텐츠 내용 수정
- 패왕전에서 주공의 성방어 병력이 150으로 하락하고, 다른 성도 100으로 조정됩니다.
- 패왕전에서 사용되는 호부가 혈옥호부로 변경됩니다.
- 일부 마이너 버그가 수정됩니다

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Chiến thuật TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 12.01Yêu cầu cập nhật 새 천하를 열다

Lấy nó trên: Tải 새 천하를 열다 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 새 천하를 열다
Xem thêm từ ED GAMES CORP.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...