Giới thiệu về 삼성 S-NET Cloud

삼성 전자의 원격 에너지 관리 서비스 S - NET Cloud는 건물 내 공조 기기의 에너지 절감 및 운영 관리 효율화 서비스 입니다.

[주요기능]

1. 대시보드 : 소비전력량, 운전율 현황

2. 운전현황 : 기기 현황 모니터링 및 제어

3. 에너지 현황 : 에너지 절감 효과 표시, 에너지 과사용 기기 검지

[유의사항]

1. S-NET Cloud 앱은 안드로이드 운영체제 4.4 (KitKat) 이상을 지원합니다

2. S-NET Cloud 연동된 현장만 모바일 앱으로 확인 가능합니다

3. S-NET Cloud 연동하기 위해서는 삼성전자 DMS 제어기가 설치되어 있어야 합니다

4. 회원가입은 삼성 어카운트를 통해 할 수 있습니다

https://account.samsung.com/account/signUpSelected.do

5. 가정용 에어컨은 지원하지 않습니다

6. 전력량 측정을 위해서 전력량계 설치는 필요합니다

앱 버전 : 1.0

----

개발자 연락처 :

02-2255-0114

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 삼성 S-NET Cloud 1.0

Được tải lên bởi

Princr Mansor

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Oct 31, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Hiển thị nhiều hơn

삼성 S-NET Cloud Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.