Trang chủ » Ứng dụng » Hẹn hò » 블라톡
블라톡 biểu tượng

블라톡

동네 친구와의 랜덤 채팅

1.1.3 for Android

rable

Mô tả của 블라톡

■ 깔끔한 랜덤 채팅 서비스를 찾으셨나요?

동네 친구를 만나고 싶었지만, 기존의 랜덤 채팅, 동네 친구 와의 대화 앱들은 사용하기가 꺼려지셨죠?

걱정하지 마세요! 블라톡은 관리자가 철저하게 관리를 하기 때문에, 사용하시기에 깔끔하고 쾌적한 환경을 제공 해드리니 지금 바로 경험 해보세요

■ 두근거리고 설레이는 대화를 나눠보세요

24 시간 동안 서로의 프로필을 가리고 대화를 나누는 랜덤 채팅 기능을 통해서 마음이 잘 통하는 동네 친구를 실시간으로 만나 보실 수 있어요.

매력적인 이성과의 대화도 소개팅 처럼 해볼 수 있고, 최근에 활동한 이성 분들을 수시로 보여드릴테니 마음에 드시는 이성에게 직접 대화를 걸어보세요

어떤 주제라도 상관없어요, 오늘 누군가와 이야기 하고 싶었던 모든 주제가 우리의 이야기가 될거에요

■ 안전하게 대화를 나누실 수 있어요

휴대폰 인증으로 믿을 수 있는 동네 친구들을 만나 보실 수 있으며, 연결이 되더라도 개인 연락처는 공개 되지 않고 채팅을 통해서만 대화 할 수 있도록 되어 있어요. 만약에 불쾌감을 주는 사람이 있다면 차단하고 신고할 수 있는 기능도 준비되어 있으니 안심하고 이용해보세요

여타 랜덤 채팅 톡, 친구 만들기, 동네 친구, 소모임, 소개팅 앱 등 그 어디에서도 괜찮은 친구를 찾을 수 없었다면, 지금 바로 여러분들을 위한 블라톡을 시작해보세요!



본 채팅 / 소개팅 앱 은 방심위의 '청소년 보호 활동 강화 권고안'을 따라 아래의 행위를 앱 내에서 금지하고 청소년 보호를 위한 모니터링을 위해 최선을 다하고 있습니다. 아울러 위법 유해한 내용이 유통되지 않도록 모니터링하며, 발견 시 해당 회원/글 등은 통보 없이 차단될 수 있다는 점을 알려드립니다. 

본 앱은 성매매를 목적으로 하지 않으며, 청소년 보호법을 준수하고 있으나 청소년에게 유해한 내용이 포함될 수 있으니 사용자의 주의가 필요합니다.

아동, 청소년 포함 성매매를 알선, 권유, 유인, 강요하는 사람이나 성매매를 한 사람은 형사처벌의 대상입니다.

음란하거나 선정적인 프로필 사진 및 성기∙성행위를 비유해서 불건전 만남을 유도하는 게시글은 본 서비스에서 유통을 금지합니다.

기타 마약류, 의약품, 장기거래 등 현행법을 위반하는 불법행위를 금지합니다.

불법 거래 권유가 있을 경우에 glidersoft88@gmail.com 로 신고하시고, 위급한 경우에는 경찰청(112), 아동, 여성, 장애인 경찰지원센터 안전Dream(117), 여성긴급전화 (1366), 기타 연관 성폭력 보호센터(http://www.sexoffender.go.kr/)의 도움을 받을 수 있습니다.

■■ 서비스 관련 문의 : glidersoft88@gmail.com
----
개발자 연락처 :
+821062386085

블라톡 1.1.3 Cập nhật

2021-04-04
일부 디자인이 수정되었어요

블라톡 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Hẹn hò ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Yuda Perdana Putra

Phiên bản mới nhất: 1.1.3Yêu cầu cập nhật 블라톡

Available on: Tải 블라톡 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 블라톡
Xem thêm từ rable
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...