Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 뮤온라인H5
뮤온라인H5 biểu tượng

뮤온라인H5

1.6 for Android

Webzen Inc.

Mô tả của 뮤온라인H5

▣ 10차 업데이트 ▣
▶ 협곡 공방전 추가
서버의 명예를 걸고 협곡 공방전에서 승리하라!
자원을 수집하고 보스를 처치해 보상을 획득하세요.

▶ 신수 장비 추가
장비와 슬롯을 통해 신수를 육성하라!
신수 장비를 장착하고 세트 효과를 발동시켜 더욱 강해지세요.

▶ 팔로우 시스템 추가
팔로우 가루를 사용해 팔로우 아이템을 강화하라!
팔로우 아이템을 강화하여 더 좋은 속성을 획득하세요.


▣ 일상, 모험이 되다 ▣
게임과 삶의 밸런스! 유지하고 계신 가요?
당신의 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 모험!
당신이 삶을 즐기고 있을 때도 당신의 캐릭터는 성장합니다!


▣ 공식카페 ▣
https://m.cafe.naver.com/muonlineh5
다양한 이벤트에 참여하고, 선물도 획득하세요!


▣ 게임 소개 ▣
▶ 당신의 일상 중에도 캐릭터는 성장한다!
게임에 접속하지 않아도, 게임에 접속한 것과 동일하게 아이템과 경험치를 획득

▶ 한 개의 캐릭터를 플레이하는 시대는 끝났다!
캐릭터의 특징을 고려한 다양한 조합과 동시 육성

▶ 혼자 하는 게임은 이제 그만!
끊임없이 경쟁하고 함께하는 다양한 컨텐츠

▶ 뮤 온라인의 정통성 계승!
대천사 무기, 악마의 광장, 블러드 캐슬이 당신을 기다립니다.


===권한 수집 등에 대한 안내===
뮤 온라인H5 앱의 정상적인 실행을 위하여 설치 시 다음과 같은 권한을 수집하고 있습니다.

[필수권한]
- SD카드의 콘텐츠 수정 또는 삭제: SD 카드에 앱 및 앱 데이터 저장을 위해 필요합니다.

[선택권한]
없음

필수권한에 대한 수집거부 시 서비스 이용이 불가합니다.
선택권한에 대한 수집거부 시 앱 이용은 가능하나, 일부 기능이 제한됩니다.

아래 방법에 따라 선택권한 수집을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.

[Android v6.0 이상]
단말기의 설정 > 앱 > 뮤온라인 H5 > 권한 > 각 접근 권한 재설정

[Android v6.0 미만]
해당 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회 가능
----
개발자 연락처 :
1566-3003
----
개발자 연락처 :
1566-3003

뮤온라인H5 1.6 Cập nhật

2020-01-06
협곡 공방전에서 승리하여 서버를 정복하라!
뮤 온라인H5, 10차 업데이트!

[10차 업데이트]
1. 협곡 공방전 추가
- 토끼vs양 콘텐츠를 대체하여 매주 금요일에 진행
- 신수 장비 및 팔로우 획득 가능
2. 신수 장비 추가
- 총 4가지 슬롯(머리, 갑옷, 장갑, 다리)에 장비 장착 가능
- 동급의 장비를 2개 또는 4개 장착 시 세트효과 발동
3. 팔로우 시스템 추가
- 팔로우 가루로 강화 가능
- 팔로우 장착 시 특수 효과 발동
4. 신화 미스릴 추가
5. 2차 초월스킬 추가
6. 훈장 레벨업 기능 추가

뮤온라인H5 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.6Yêu cầu cập nhật 뮤온라인H5

Lấy nó trên: Tải 뮤온라인H5 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ Webzen Inc.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...