Trang chủ » Ứng dụng » Lối sống » 마이 케이티
마이 케이티 biểu tượng

마이 케이티

06.02.05 for Android

KT Corporation

Mô tả của 마이 케이티

* 마이 케이티 앱을 통해 모바일에서 KT 고객의 이용량 및 요금 조회, 멤버십, 부가 서비스 등 원하는 정보를 확인하고 신청/변경할 수 있습니다
* KT 고객은 마이 케이티 앱을 무료로 이용하실 수 있습니다. (단, 일부 메뉴에 한해 3G/LTE/로밍 이용 시 요금제에 따른 데이터 통화료 부과될 수 있습니다)

■ 주요 기능
- 이용량 및 요금 조회 : 데이터/통화/문자 이용량과 잔여량, 요금 정보 확인
- 멤버십 카드 : 멤버십 바코드로 간편하게 할인받고, 내 포인트와 가맹점 확인
- 케이톡 : 언제든지 쉽고 빠르게 궁금한점을 검색할 수 있는 케이톡과 케이톡 음성검색
- 위젯/상단바 : 바탕화면에 노출되는 위젯으로 앱을 켜지 않고도 이용량 정보를 편리하게 확인
- 마이페이지 탭 카드 메뉴 편집 : 사용자가 보고싶은 정보만 화면에 보여지도록 편집
- 큰 글자 모드 : 기본 글자가 작게 느껴지는 사용자를 위한 큰글자보기 모드
- Shop 탭 : 신제품 확인부터 가입까지 한번에 가능

■ 불편사항 접수 안내
- App 이용중에 불편사항이 있으신 경우 상세내용과 휴대폰 기종, OS 버전, 스크린샷 등을 olleh.app@kt.com 메일로 보내주시면 최대한 신속히 확인 후 회신 드리겠습니다.

마이 케이티 앱을 이용해주시는 고객님께 감사 드리며, 항상 더 좋은 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다. 감사합니다.


[ 마이 케이티 앱의 접근 권한 항목 및 필요 사유]
1.필수적 접근 권한
# 전화 권한 : 간편조회 서비스 제공(로밍정보, UUID)
# 저장 권한 : 위젯 메뉴 이미지 다운로드 저장
# 위치 권한 : 매장 찾기 서비스 제공

2.선택적 접근 권한
# SMS 권한 : 심플백업 서비스 제공
# 주소록 권한 : 심플백업 서비스 제공
# 마이크 권한 : 케이톡의 음성검색 서비스 제공
# 카메라 권한 : 유심 개통 시 신분증, 신용/유심카드 스캔
* 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.
* 마이 케이티 앱은/는 안드로이드 6.0 이상 버전에 맞추어 선택적 접근권한을 개별적으로 동의하고 설정할 수 있도록 개발되었습니다. 만약 안드로이드 6.0 미만 버전을 이용하는 경우에는 단말장치 제조업체에서 운영체제 업그레이드 기능을 제공하는지 확인하여 업그레이드를 진행하시고 이용하시기 바랍니다. 또한 운영체제가 업그레이드되더라도 기존 앱에서 동의한 접근권한이 바뀌지는 않기 때문에 접근권한을 다시 설정하기 위해서는 단말 설정 메뉴에서 재설정하시면 됩니다.
----
개발자 연락처 :
100

마이 케이티 06.02.05 Cập nhật

2019-11-12
안드로이드 신규 OS 지원 기능을 추가하였습니다.
이 밖에 오류 개선을 통해 앱 안정성을 향상 시켰습니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Lối sống ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 06.02.05Yêu cầu cập nhật 마이 케이티

Lấy nó trên: Tải 마이 케이티 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 마이 케이티
Xem thêm từ KT Corporation
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...