Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 검은사막 모바일
검은사막 모바일 biểu tượng

검은사막 모바일

1.21.56 for Android

PEARL ABYSS

Mô tả của 검은사막 모바일

위치 캐릭터 계승 업데이트
더욱 화려하고 강력해진 아크매지션을 만날 수 있습니다!


▶검은사막 모바일 ◀
당신이 진짜로 원했던 모험의 시작,
검은사막 모바일의 광활한 세계로 모험가 여러분을 초대합니다


▶게임 소개◀
월드클래스 MMORPG “검은사막 모바일”
150여개 국가에서 사랑받은 MMORPG!
검은사막의 감성과 감동을 모바일에서도 느껴보세요.

■ 강렬한 액션과 짜릿한 타격감
개성 넘치는 캐릭터와 화려한 스킬 액션
모바일을 뛰어넘은 압도적인 타격감
검은사막 모바일만의 박진감 넘치는 전투의 재미를 선사합니다.

■ 현존 최강의 모바일 그래픽
실사에 가까운 정교하고 수준 높은 그래픽!
원작의 아름다운 배경과 매력적인 캐릭터를
모바일에서도 즐길 수 있습니다

■ 놀랍도록 섬세한 커스터마이징
조작은 손쉽게, 커스터마이징은 정교하게!
모바일의 한계를 뛰어넘은 커스터마이징으로
나만의 특별한 캐릭터를 만들 수 있습니다.

■ 세계관을 아우르는 방대한 콘텐츠
낚시, 포획 등 풍부한 생활 콘텐츠와 영지 시스템
모험의 든든한 동반자 반려동물과 말 시스템
전투 그 이상의 재미를 느껴보세요.

■ 최소사양
갤럭시 S5 LTE - A

[검은사막 모바일 공식 포럼]
검은사막 모바일 최신 뉴스를 가장 빠르게 받아보고 싶다면 지금 바로 가입!
https://forum.blackdesertm.com/
[검은사막 모바일 브랜드 페이지]
브랜드 페이지에서 검은사막 모바일의 모든 것에 대해 알아보세요.
https://www.blackdesertm.com/

▶스마트폰 앱 접근권한 안내◀
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장 : 게임 실행 관련 파일 저장과 플레이 동영상/스크린샷 저장 시 사용합니다.

[선택적 접근권한]
마이크 : 앱 내의 실시간 음성 채팅 기능 이용과 플레이 동영상 녹화에 사용합니다

[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로, 6.0 이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.

[주의사항]
필수적 접근권한 철회 시 리소스 중단 혹은 게임 접속 불가 현상이 발생할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
+8216707597

검은사막 모바일 1.21.56 Cập nhật

2019-05-16
- 심연장신구 및 제작식 추가
- 용맹의 땅 이벤트 진행
- 흑정령 의뢰 진화 시스템 추가
- 앱 안정성 개선 및 오류 수정

검은사막 모바일 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.21.56 Yêu cầu cập nhật 검은사막 모바일

Lấy nó trên: Tải 검은사막 모바일 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 검은사막 모바일
Xem thêm từ PEARL ABYSS
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...