Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » 正覺電子書

Mô tả của 正覺電子書

簡介
「正覺電子書App」為正智出版社所開發的正覺電子書系統中,提供讀者端使用之App,藉由在讀者的平板、手機等可攜式裝置上安裝並運行「正覺電子書App」,可以免費下載、購買與閱讀正智出版社、正覺教育基金會與正覺同修會所出版之電子書。

功能特色
*可以線上瀏覽、搜尋正覺電子書之圖書目錄。

*提供線上下載免費電子書以及已購買之有價電子書至已安裝並運行「正覺電子書App」的裝置上的功能。

*已下載至裝置中的電子書,可以於運行「正覺電子書App」時進行離線閱讀。

*提供電子書之軟體書架功能,可以於書架頁面上顯示已下載之電子書。

*閱讀電子書時具有下列功能:可切換的橫式與直式閱讀版面、書籍內文目錄之顯示並可切換至選擇的章節頁面、建立與刪除書籤、放大閱讀頁面並可於此時進行翻頁、全文搜尋。

* 具有刪除已下載之電子書檔案之功能,若將來欲重新下載已刪除之電子書,可藉由用以購買/下載已刪除電子書之讀者註冊帳號,於運行「正覺電子書App」的裝置上進行重新下載。

*可顯示電子書購買記錄。

正覺電子書 1.8.11 Cập nhật

2017-04-26
1.8.11
*解決部分地區連線不正常的問題。
*錯誤修正。

1.8.9
*提升電子書閱讀解析度。
*修正書架之搜尋功能。
*修正購買紀錄之搜尋功能。
*改善電子書全文搜尋結果顯示的效能。

1.8.4
*修正部分裝置轉換直式/橫式閱讀畫面後,再切換至“我的書架”時,書架畫面暫時性不正常顯示的問題。
*修正以Google Play購買電子書時可能因為重複按下購買按鈕而產生付款不正常的潛在問題。

1.8.2
*修正以Paypal購書時幣別與裝置語系對應不正常的問題
*更新裝置語系設定為繁體中文、簡體中文與英文(US)之外的語系時App UI顯示語言的對應邏輯

1.8.0
*修正更新App後需要重新下載我的書架中的電子書的問題
*提升App運作穩定度

1.7.8
*改進對Android 4.4.2的相容性
*修正數項程式問題點

1.7.3
* 加入英文全文搜尋功能
* 提升載入書城目錄之速度
* 增加目錄顯示至第三層目錄
* 版面微調優化
* 修正數項程式問題點

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Chatree Pimtong

Phiên bản mới nhất: 1.8.11Yêu cầu cập nhật 正覺電子書

Available on: Tải 正覺電子書 trên Google Play

Yêu cầu: Android 3.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 正覺電子書
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...