VOA Burmese hakkında

Türkiye

ဤ ြ အိုေ အျ မန္ မာ ၏ ၏ အစီအ စဥ္ မ် ားကို ားကို ဤ ကို ကို အ ျ ပဳ ၍ လြယ္ လြယ္ ကူ အ ဆင္ ေ ျ ပ စြာ နား ဆင္ ဆင္

ဗွီအိုအေမှ ထုတ်လွှင့်သည့်သတငgeçen၊ သတင််ဆေ်ပါ်ပါ်၊ အပတ်စဉ်ဏ္ဍ မျ်း်ို်ပါသည်ဖြင့်အ်ရှု်ဖြင့်ြည့်ရှုtainပါသညပါသညပါသညပါသညဖြင့ဖြင့ဖြင့ဖြင့်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသည်ပါသညtain ဗွီအိုအေသည်ရုပ ရုပ်သံ၊ ရေဒီယိုနှင့်ဒစ်ဂျစ်လ်လ်လမ်လမ်တို့ဖြင့်ထုတ်လွှင့်တငtainတခုဖြစtain်တို့ဖြင့တို့ဖြင့နေသည့ထုတလွှင့်။်ဆ်ပါသည်မ္ဘ်ငံတ်မီဒီယ်မီဒီယ်ပါသည်နိုငနိုငငံတငံတငံတငံတသတငသတင့အ်။်။်ပါသည်ငံတgeçen အာဖရိ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်နှင့်သူပေါင်အ်ပိုင်နှင့်သူပေါင်းtainးtainရှအပါအဝငအပါအဝငတွငတွငတွငတွင်ပတ်ပတ်သူပေါင်း်း်း်ျေ်သူပေါငgeçenးးး လွတ်လပ်သေ် သို့မဟုတ်ခိုင်မ်မ်သတင်ဌtainနမျtainနမျtainးtainသို့မဟုတသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ပြီ်တ်ဆီ်တ်ပေါင်မဲ့သေtainမဲ့သေးတတတနနနမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေတတနနမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေနနမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေ်တ်တ်ငံမျ်မဲ့သေမဲ့သေမဲ့သေသွယရေရေရေမရှိသည့နနနဆမဲ့သေမဲ့သေသွယသွယ်ရေ်ရေ န်ငံမျ သတင သတင သတင ထေ ထေ အဓိ အဓိ ပေါင ပေါင ‟ indeki အဓိ
၃,၅၀၀ ျေ်ျေ်နေပါသည်လည်ပတ်လုပ်ဆေ်င်နေပါသည်။

ယခု မိုဘိုင််အ်ပ်အသစ်တွင် -
* ဓ်တ်ပုံမျ်၊ ဗွီဒီယိုမျာ၊်၊ အသံဖိုင အသံဖိုင်မျ်၊ စာသ်မျ်ရှုနိုင်ရှု အဆင်ပြေစွ်ရှုနိုင်ရှု န်ဆင်ဆင် ြည့်ရှုနိုင်ရှုနိုငgeçen
* နေ််က်ဆုံ်း်တ်သည်နှင့်ချ်ခြင်သိနိုင်ပါသည်။ kenarında
* Podcast တွင်သ်သ်သည့်အချိန်န်ဆင်ပါသည်။geçen
* အင်တ်န်တွင်မထ်မထ်ချိန်တွင်ဖတ်ရှု၊ ြည့ ြည့်ရှု၊ နာ်ဆင်နိုင်ရန်မျ်မျ်ရန ဗွီဒီယိုမျာ၊်၊ ဓာတ်ပုံမျ်း်ို ဒေါင််လုတ်ထ်နိုင်ပါသည်။
* အ်လို့ရပါသည်ို မိမိအလိုရှိသလို သုံ်လို့ရပါသည်ရန်စီစဉ်လို့ရပါသည်။
* ဗွီဒီယိုမျာ၊ ၊ အသံဖိုင်မျ်း်နိုင်ပါသည်မျာဆင်နိုင်ပါသည်။
* နှစ်သ်သ်ချိန်တွင်ြည့်ထ်လုတ်လုပ်ပြီ်ထtainထtainနိုငtainနိုငtainသိမပြီ်ထ်ထ်ထ်လုပ်ပြီ်ထ်ထ်ထ်လုပ်နိုင်။taintainနိုငနိုငပြီပြီပြီ
* Facebook , twitter ၊ အီ်ပါသည်လ်တို့ အခြ်း်မီဒီယ်မီဒီယ်ပါသည kenarında မျှဝေနိုင်ပါသည်။
* အင်တ်န်လမ်ပိတ်ပင်ထာလျှင်ရန်ျေ်သွင်ပါသည်ြည့်နိုင်ရန် Psiphonနှင့နှင့နှင့် Yeni Düğümတို့တို့တို့တို့နညနညနညလမလမလမလမမျမျမျမျ်း်း်သွင်ထ်ပါသည်း်။်သွင် New်းtainပါသည။။


Wear OS cihazınızda en son haberleri okuyun

En son sürümde yeni olan 5.7.1.1

Last updated on Dec 27, 2022

Newly redesigned to help you get the most out of your news!
Çeviri Yükleniyor...

Ek UYGULAMA Bilgileri

En Son Sürüm

Güncelleme VOA Burmese İste 5.7.1.1

Güncellenme tarihi

Dec 21, 2022

Yükleyen

Ajit Verma

Gereken Android sürümü

Android 7.0+

Available on

VOA Burmese Google Play'den İndirin

Daha Fazla Göster
Yorum Yükleniyor...
Ooo! Böyle içerik yok!
Diller
Diller
Aranıyor...