หน้าแรก » แอป » ประสิทธิภาพการทำงาน » Digital Pension
The XAPK (Base APK + Split APKs) File

คำอธิบายของ Digital Pension

Digital Pension เป็นแอพพลิเคชันของกรมบัญชีกลางสำหรับให้บริการเกี่ยวกับการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้มีสิทธิรับเงินด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
บริการต่างๆ ของ Digital Pension ดังนี้
- ยื่นแบบขอรับบำเหน็จบำบาญ
- ยื่นคำขอรับเงิน ช.ค.บ.
- ขอย้ายส่วนราชการผู้เบิก
- ปรับปรุงแก้ไขรายการลดหย่อน
- ขอหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
- ขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน
- ปฏิทินการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญฯ ตามประเภทเงินที่ผู้ใช้งานยื่นขอรับ
- ติดตามสถานะของรายการธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้งานยื่นผ่านระบบ
- ตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคลากรภาครัฐ และบุคคลในครอบครัว
- ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
- ตรวจสอบหนังสือสั่งจ่าย
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ
- ประมาณการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
- แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

Digital Pension 1.0.5 อัปเดต

2022-03-30
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ข้อมูลแอปเพิ่มเติม

Category: ฟรี ประสิทธิภาพการทำงาน แอป

วันที่เผยแพร่:

อัปโหลดแอปโดย: Khin Zaw Tun

เวอร์ชันล่าสุด: 1.0.5ส่งคำขออัปเดต Digital Pension

Available on: ดาวน์โหลด Digital Pension ผ่าน Google Play

”ความต้องการของระบบ: Android 5.1+

รายงาน: ปักธงว่าไม่เหมาะสม

 
เวอร์ชันก่อนหน้า
Discover
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
กำลังค้นหา...