Główna » Gra » Sport » Real Basketball
Real Basketball ikona

Real Basketball

2.8.3 for Android

Casual Monster

Opis Real Basketball

Ciesz siê najbardziej rzeczywistym doœwiadczeniem gry w koszykówkê - graj w Real Basketball!

Real Basketball to wci¹gaj¹ca gra, skierowana do wielbicieli koszykówki. Posiada opcje gry pojedynczej oraz funkcjê 'multiplayer', jak równie¿ wiele innych, zabawnych trybów gry, w których mo¿na pokazaæ swoje umiejêtnoœci koszykarskie!

Mo¿esz graæ w trybie online z ludŸmi z ca³ego œwiata lub zagraæ na ¿ywo z przyjació³mi, zarabiaj¹c punkty MP, które mo¿na wykorzystaæ w trakcie gry.

Przygotuj siê na radoœæ grania w najlepsz¹ grê koszykarsk¹ z prawdziwymi ludŸmi.

WyraŸ swój styl, wybieraj¹c spoœród kilkudziesiêciu ró¿nych postaci, strojów i boisk.

Nieograniczona zabawa w 6 ró¿nych trybach gry. W ka¿dym trybie gry mo¿esz sprawdzaæ tablicê wyników, aby zobaczyæ, które miejsce zajmujesz w rankingu.

Odblokuj ró¿ne osi¹gniêcia, aby wygraæ dziesi¹tki pucharów i uzyskaæ dostêp do dodatkowych funkcji.

Cechy:
- Realistyczna grafika 3D
- 6 ró¿nych trybów gry
- Opcja 'multiplayer' w trybie online - gra z prawdziwymi przeciwnikami lub znajomymi
- Zaskakuj¹ce interaktywne doœwiadczenia
- 40 strojów i nieograniczone mo¿liwoœci personalizacji
- 20 pi³ek i zaskakuj¹ce cechy
- 4 boiska do koszykówki
- Puchary, które mo¿na odblokowaæ poprzez ró¿ne osi¹gniêcia

Real Basketball 2.8.3 Update

2020-06-19
- Minor bug fixes and performance improvements.

Additional Information

Kategoria: Darmowe Sport GRA

Data Publikacji:

Uploaded by: Igor Nascimento

Ostatnia Wersja: 2.8.3Dostępne Real Basketball aktualizacje

Available on: Pobierz Real Basketball z Google Play

Wymagania: Android 4.2+

Raport: Oznacz jako nieodpowiednie

Advertisement
 
Previous versions
Podobne do Real Basketball
More From Casual Monster
Discover
Wczytywanie komentarzy...
Bądź pierwszym komentującym.
Wyszukiwanie...