Thiện Nữ 2 정보

한국어

몰입 형 세계

[컨페더레이션 리그]

길드 순위 메커니즘을 변경하고 순위표를 업데이트했습니다.

[취안 닝 치엔]

[사령관] 권한을 열어 음성 명령을 발동시켜 진행 중인 전투를 조율할 수 있습니다.

경기 종료 후 다른 서버의 캐릭터와 친구를 맺을 수 있는 기능을 오픈합니다.

순위 및 경쟁 성과를 최적화합니다.

[서버간 아레나]

기능에 대한 서버 간 순위 엔진이 개선되었습니다.

4vs4 경쟁을 제거했습니다.

[지아비엔]

글라이더, 플라워 카, Gia Vien 시즌을 위한 특별 장식과 같은 새로운 장식을 추가하십시오.

[원망 가속]

쉽게 탐색하고 참여할 수 있도록 지도를 축소합니다.

BOSS를 더 쉽게 찾고 싸울 수 있도록 BOSS 외형 맵을 변경했습니다.

[클래식 플레이 게임 – TAN TIEN EXPERIENCE]

Thien Nu 2 플레이어는 Federation, Quan Ninh Battlefield, Cao Xuong Bao Tu, New Chien Long Duong, Christmas Snow Stops Dew 기능의 PVP와 PVE 모두 다양한 PK 시스템으로 치열한 전투가 벌어지는 미니어처 세계를 경험하게 될 것입니다. ..

또한 플레이어는 양육 및 Gia Vien 기능을 통해 출산 및 가족 형성의 느낌을 경험할 수 있으며, 이는 치열한 PK 경기 후 플레이어와 유대감을 형성하는 데 기여합니다.

캐릭터 ID 뷰티풀넘버의 차이를 만드는 기능은 각 플레이어의 고유한 게임 플레이를 생성하는 제품을 완성하는 데 기여합니다.

[커뮤니티 커뮤니티]

길드에 가입하고, 친구들과 게임을 하고, League of Legends, Cong Thanh Chien, Bao Thuong, Transport, Boss Bang과 같은 고전 게임에 참여하세요...

[다양한 PK 활동 - 유연한 스킬]

9개의 스킬은 2개의 슈퍼 스킬과 함께 유연하게 사용할 수 있으며, 각 진영은 스킬을 PK에 사용하는 방법이 고유합니다. De Nhat Mon Sect, Billion Martial Arts Congress, Quan Ninh Chien, Union Dou Bang 등 다양한 PK 활동과 함께 다양한 PK 시스템으로 Thien Nu를 만들었습니다. PK 기술을 자유롭게 보여줄 수 있습니다. .

지원하다

홈페이지: https://thiennu.vnggames.net/

이메일: thiennu@vng.com.vn

최신 버전 67의 새로운 기능

Last updated on Apr 16, 2023

- Liên Đấu Bang : Xếp hạng và thi đấu theo sơ đồ mới.
- Quan Ninh Chiến : Kết bạn liên máy chủ, mở đặc quyền Chỉ Huy.
- Đấu Trường Liên Server: Nâng cấp cơ chế thi đấu và xếp hạng.
- Gia Viên: Tàu Lượn, Xe Hoa, Trang Trí mới.
- Tiện ích Giám Sát Chat.
- Thời trang và thú cưỡi mới.
- Oán Tăng Động : Thu gọn bản đồ, thay đổi bản đồ xuất hiện BOSS.
- Ưu hóa kỹ năng và thiên phú các hệ phái.

번역 로드 중...

추가 게임 정보

최신 버전

Thiện Nữ 2 업데이트 요청 67

업로드한 사람

VNGGames International

필요한 Android 버전

Android 4.1+

Available on

Google Play에서 Thiện Nữ 2 얻기

더 보기

Thiện Nữ 2 스크린 샷

댓글 로드 중 ...
언어
언어
검색 중...
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공적으로 구독!
당신은 이제 APKPure에 가입되었습니다.
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공!
당신은 이제 우리의 뉴스 레터를 구독하고 있습니다.