Shopee Partner 아이콘

3.21.1 by Shopee


May 24, 2024

Shopee Partner 정보

통합 ShopeeFood 주문 관리, ShopeePay QR 결제

지금 Shopee Partner 앱을 사용하여 ShopeeFood 주문 관리, ShopeePay QR 코드 결제 거래 및 멀티샵 재고 관리를 쉽고 효과적으로 경험해보세요!

파트너로서 귀하는 Shopee 파트너 앱을 사용하고 다음을 포함하여 앱에 통합된 여러 플랫폼의 큰 혜택을 누릴 수 있습니다.

SHOPEEFOOD 음식 배달 서비스

- 앱에 내장된 프로모션 도구와 실적 보고를 통해 효과적으로 신규 고객을 유치하고 수익을 증대하세요.

- 시기적절한 업데이트로 주문 및 결제 추적

- 몇 가지 간단한 단계만으로 쉽게 직원을 관리하고 메뉴를 조정할 수 있습니다.

지금 바로 Shopee Partner 애플리케이션이나 웹사이트 https://shopeefood.vn/merchant-register에서 ShopeeFood 파트너가 되려면 등록하세요.

Shopepay QR 결제 서비스

- 쉽고 빠르게 자금을 결제하고 관리하세요.

- 현금이 없는 4.0시대 고객을 위한 다양한 결제 수단을 제공합니다.

최신 버전 3.21.1의 새로운 기능

Last updated on May 24, 2024

Là phiên bản mới với sự tích hợp quản lý đa dịch vụ, Shopee Partner sẽ mang lại trải nghiệm tối ưu cho Đối tác như:
- ShopeeFood: Tích hợp nhiều tính năng hữu ích như tạo khuyến mãi, bảng báo cáo, v.v. mang lại trải nghiệm bán hàng toàn diện và hiệu quả.
- ShopeePay QR: Quản lý, đối soát các giao dịch một cách dễ dàng, v.v.

번역 로드 중...

추가 앱 정보

최신 버전

Shopee Partner 업데이트 요청 3.21.1

업로드한 사람

غازي عبدالله محي الدين

필요한 Android 버전

Android 5.0+

Available on

Google Play에서 Shopee Partner 얻기

더 보기

Shopee Partner 스크린 샷

댓글 로드 중 ...
언어
검색 중...
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공적으로 구독!
당신은 이제 APKPure에 가입되었습니다.
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공!
당신은 이제 우리의 뉴스 레터를 구독하고 있습니다.