PUBG Mobile VN 정보

한국어

생일 축하합니다. Creative Birthday 게임 모드와 WOW 모드를 경험하세요.

일반적인 설명
오리지널 최초이자 최고의 배틀로얄 게임! 배틀로얄 게임은 전 세계적으로 10억 명이 넘는 플레이어의 투표를 받았습니다.
전설의 명작 배틀로얄
다양한 이벤트가 여러분을 기다리고 있습니다.
PUBG MOBILE에서 정상에 오르고 원하는 대로 촬영하세요. PUBG MOBILE은 모바일의 오리지널 배틀 로얄 게임이자 최고의 슈팅 게임 중 하나입니다.
PUBG Mobile - PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE은 Tencent & BlueHole이 연구 및 개발하고 VNG에서만 베트남에서 공식 출시한 전 세계적으로 인기 있는 서바이벌 슈팅 게임입니다.

★ 게임 플레이
게임에 참여하면 99명의 다른 플레이어와 함께 무인도에 낙하산을 타고 생존을 위한 전투에 참여하게 됩니다. 원은 점차 줄어들고 플레이어는 살아남기 위해 보에 뛰어들어야 합니다. 총과 장비를 수집하고, 다른 플레이어와 전투를 벌이고, 모든 전략을 사용하여 끝까지 살아남으세요.

특징
1. HD 그래픽 및 사운드
이 게임은 Unreal Engine 4 기술을 사용하여 사실적인 그래픽 경험과 생생한 사운드를 제공합니다. 플레이어는 게임 내에서 액션 캐릭터의 역할을 하게 되며, 실감 나는 시네마틱 액션 영화 같은 경험을 하게 됩니다.
2. 총에 대한 열정 충족
총은 게임에서 끝없는 영감을 주는 요소이며, 플레이어가 플레이할 수 있도록 "Divine Pan", "Hats 3", "Armor 3" 등 PUBG 브랜드와 함께 제공되는 매우 특별한 무기가 있습니다. 전술과 끝없는 트롤 이야기를 만듭니다.
3. 전리품 차 타기
전리품에 대한 열정을 만족시키고 최고의 자동차를 타세요. 서바이벌 슈팅 게임을 플레이할 때 놓칠 수 없는 경험입니다.
4. 5개 대륙 4개 풀 교환 - 게임을 해서 친구를 사귀세요
게임에서 경험할 때 음성 채팅 기능을 통해 전 세계 친구들과 친해질 수 있는 기회가 있으며 항상 공유되고, 듣고, 지원받는다고 느낍니다.
5. 순위 및 경쟁
생존만으로는 충분하지 않습니다. 생존해야 합니다. 다양한 퀘스트 및 순위 시스템을 통해 지속적으로 실력을 증명할 수 있습니다.
6. 스타일링 및 의상
서바이벌 슈팅 장르의 외형은 실제와 같이 정교하게 디자인되었습니다. 나만의 얼굴을 만들고 세심하게 디자인되고 정교하며 트렌디 한 옷을 입는 패션 옷을 직접 선택할 수 있습니다.
7. 600MB만
애플리케이션 크기를 600MB로 줄입니다. 필요에 따라 게임 애드온을 자유롭게 다운로드하고 삭제할 수 있습니다. 각 모델의 용량을 최적화하고 적합한 경험을 제공하십시오.

이것은 게임이 아니라 PUBG MOBILE VN입니다!

★ 구성 요구 사항
* 게임 참여 시 플레이어는 지속적으로 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
* 최고의 플레이 경험을 위한 권장 구성: Android 5.1.1 이상 및 최소 2GB RAM.
현재 버전은 500개 이상의 Android 기기를 지원합니다.
액세스 권한 필요
플레이어가 원활한 경험을 할 수 있도록 게임 [PUBG MOBILE VN]에는 다음 권한이 필요합니다. 메모리(READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE): 게임 파일에 액세스하고 게임 기능(매치 캡처)을 수행하는 데 사용됩니다. 좋은 친구와 공유). 우리는 위의 권한을 게임 목적으로만 사용하며 플레이어의 개인 정보를 저장하지 않습니다!
지원하다
질문이나 우려 사항이 있는 경우 다음 고객 관리 부서에 문의하십시오.

홈페이지: https://pubgm.zing.vn
사용자 계약: https://pubgm.zing.vn/thoa-thuan-nguoi-dung--39.html
이메일: pubgm@vng.com.vn

최신 버전 2.5.0의 새로운 기능

Last updated on Mar 14, 2023

- Sinh Nhật 5 Tuổi PUBG MOBILE sắp bắt đầu! Bước vào không gian sáng tạo không giới hạn!
- Sử dụng nhiều vật phẩm mới lạ để xây dựng không gian sáng tạo trong gameplay chủ đề mới: Sinh Nhật Sáng Tạo!
- Các chế độ chơi tùy chỉnh đầu tiên mở hạn giờ trong World of Wonder! Trải nghiệm một PUBG MOBILE thật khác với vô số bản đồ và lối chơi sáng tạo!
- Kỹ năng Ván Trượt Phản Lực mới mang đến niềm vui di chuyển nhanh chóng giữa không trung!
번역 로드 중...

추가 게임 정보

최신 버전

PUBG Mobile VN 업데이트 요청 2.5.0

업데이트 날짜

Mar 14, 2023

업로드한 사람

Yasser Yasser

필요한 Android 버전

Android 10.0+

Available on

Google Play에서 PUBG Mobile VN 얻기

더 보기

PUBG Mobile VN 기사

댓글 로드 중 ...
Ooops!그런 내용이 없습니다!
언어
언어
검색 중...