» 게임 » 액션 » PUBG Mobile VN
PUBG Mobile VN 아이콘
VN

PUBG Mobile VN


2.4.0 for Android
VNG Game Publishing
The XAPK (APK + OBB data) File

PUBG Mobile VN에 대한 설명

일반적인 설명

오리지널 최초이자 최고의 배틀로얄 게임! 배틀로얄 게임은 전 세계적으로 10억 명이 넘는 플레이어의 투표를 받았습니다.

전설의 명작 배틀로얄

다양한 이벤트가 여러분을 기다리고 있습니다.

PUBG MOBILE에서 정상에 오르고 원하는 대로 촬영하세요. PUBG MOBILE은 모바일의 오리지널 배틀 로얄 게임이자 최고의 슈팅 게임 중 하나입니다.

PUBG Mobile - PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE은 Tencent & BlueHole이 연구 및 개발하고 VNG에서만 베트남에서 공식 출시한 전 세계적으로 인기 있는 서바이벌 슈팅 게임입니다.

★ 게임 플레이

게임에 참여하면 99명의 다른 플레이어와 함께 무인도에 낙하산을 타고 생존을 위한 전투에 참여하게 됩니다. 원은 점차 줄어들고 플레이어는 살아남기 위해 보에 뛰어들어야 합니다. 총과 장비를 수집하고, 다른 플레이어와 전투를 벌이고, 모든 전략을 사용하여 끝까지 살아남으세요.

특징

1. HD 그래픽 및 사운드 이 게임은 Unreal Engine 4 기술을 사용하여 사실적인 그래픽 경험과 생생한 사운드를 제공합니다. 플레이어는 게임에서 액션 캐릭터를 플레이하여 영화와 같은 경험을 제공합니다.

실제 영화 액션. 2. Guns에 대한 열정을 만족시키는 것은 게임에서 끝없는 영감을 줍니다. 게다가 "Divine Pan", "Hat 3", "Armor 3"와 같은 PUBG 브랜드와 함께 제공되는 매우 특별한 무기가 있습니다. 최고의 전술을 결합하고 끝없는 트롤 이야기를 만드십시오. 3. 청각 전리품 차 타기 청각 전리품에 대한 열정을 만족시키고 최고의 차를 타는 것 – 서바이벌 슈팅 게임을 플레이할 때 놓칠 수 없는 경험입니다. 4. 5개 대륙에서 교류 - 게임 플레이는 친구 사귀기 게임에서 경험하면 PUBG Mobile VN의 음성 채팅 기능으로 전 세계 친구들과 친해질 수 있는 기회가 있으며 동시에 항상 공유되고, 경청되고, 지지받는 느낌을 느끼십시오. 5. 순위를 매기고 경쟁하세요. 생존만으로는 충분하지 않습니다. 살아남아야 합니다. PUBG Mobile VN의 다양한 작업 및 순위 시스템은 지속적으로 불멸의 기술을 증명하는 데 도움이 됩니다. 6. 모양 & 의상 PUBGM 서바이벌 슈팅 장르의 외형은 실제처럼 정교하게 디자인되어 있습니다. 나만의 얼굴을 만들고 세심하게 디자인되고 정교하며 트렌디 한 옷을 입는 패션 옷을 직접 선택할 수 있습니다.

7. 600MB만

애플리케이션 크기를 600MB로 줄입니다. 필요에 따라 게임 애드온을 자유롭게 다운로드하고 삭제할 수 있습니다. 각 모델의 용량을 최적화하고 적합한 경험을 제공하십시오.

이것은 게임이 아니라 PUBG MOBILE VN입니다!

★ 구성 요구 사항

* PUBG Mobile VN 게임에 참여할 때 플레이어는 지속적인 인터넷 연결이 필요합니다.

* PUBG Mobile VN 플레이 시 최상의 경험을 위한 권장 구성: Android 5.1.1 이상 및 최소 2GB RAM.

현재 버전은 500개 이상의 Android 기기를 지원합니다.

액세스 권한 필요

플레이어가 원활한 경험을 할 수 있도록 게임 [PUBG MOBILE VN]에는 다음 권한이 필요합니다. 메모리(READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE): 게임 파일에 액세스하고 게임 기능(매치 캡처)을 수행하는 데 사용됩니다. 좋은 친구와 공유). 우리는 위의 권한을 게임 목적으로만 사용하며 플레이어의 개인 정보를 저장하지 않습니다!

지원하다

질문이나 우려 사항이 있는 경우 다음 고객 관리 부서에 문의하십시오.

홈페이지: https://pubgm.zing.vn

사용자 계약: https://pubgm.zing.vn/thoa-thuan-nguoi-dung--39.html 이메일: pubgm@vng.com.vn

PUBG Mobile VN 기사

PUBG Mobile VN 2.4.0 업데이트

2023-01-04
Ra mắt chế độ chơi mới: Đại Hội Võ Thuật!
Hãy cùng trải nghiệm sự hấp dẫn của võ thuật phương đông!
Mặt Trận Chiến Tuyến đã trở lại!
Thêm 2 kỹ năng mới cực chất giúp trải nghiệm độ sâu chiến lược tuyệt vời hơn!
Súng & Phương Tiện: Súng Honey Badger và Xe Đạp 2 Chỗ!
Phương tiện hợp tác mới: Polaris Chu Kỳ 4 Mùa 10 bắt đầu với 4 danh hiệu mới và hệ thống kho lưu trữ danh hiệu.
Lựa chọn của hơn 1 tỷ người chơi khắp thế giới! Battle Royale đỉnh cao trên điện thoại của bạn!

추가 정보

카테고리: 무료 액션 게임

최신 버전: 2.4.0PUBG Mobile VN 업데이트 요청

업데이트 날짜:

업로드한 사람: Yasser Yasser

필요한 Android 버전: Android 10.0+

Available on: Google Play에서 PUBG Mobile VN 얻기

신고: 부적절한 것으로 표시함

 

이전 버젼

발견하다

댓글 로드 중 ...
Ooops!그런 내용이 없습니다!
언어
검색 중...