4.4 Sale Thời Trang Mỹ Phẩm 아이콘

2.99.28 by Shopee


Mar 27, 2023

4.4 Sale Thời Trang Mỹ Phẩm 정보

한국어

거래 40% 할인 | 400,000VND부터 거래 | 배송비 없음 | 최대 100만 VND 상품권

Shopee 4.4 Super Fashion Fair - Super Sale Cosmetics에서 좋아하는 제품을 매우 유리한 가격으로 구매할 수 있는 기회와 매우 매력적인 보상을 사냥할 수 있는 기회를 놓치지 마십시오.
40% 할인 및 400,000VND 미만 거래
모든 주문에 대해 배송비 없음
최대 100만 VND 상품권
26.3에서 4.4로 발생


SHOPEE에 오신 것을 환영합니다 - 모든 온라인 쇼핑 및 엔터테인먼트 요구 사항을 충족하는 곳입니다. 앱은 즐거운 쇼핑 경험을 제공하기 위해 지속적으로 개선되고 있습니다.

언제 어디서나 빠른 온라인 쇼핑
● 국내외 다양한 상품 중에서 질 좋은 상품을 착한 가격으로 쉽게 만나보세요. 수십만 건의 핫딜로 온라인 쇼핑을 엄청나게 절약하세요. 소비자 제품 외에도 서비스 바우처를 구매하고 휴대폰을 충전할 수도 있습니다.
● 음식 배달을 주문하려면 Shopee 앱에서 ShopeeFood 서비스를 선택하십시오. ShopeeFood는 귀하의 일일 식사를 관리하거나 귀하가 어디에 있든 뜨거운 진미로 식욕을 돋워줍니다.
● 바이어들이 평가하고 투표한 유명 매장에서 안심하고 쇼핑하세요. 특히 쇼피몰에서 구매시 100% 정품 또는 이중환불을 보장해드립니다.
● 베트남 내 어디든지 배송을 주문하세요. Shopee는 Shopee Express, Fast Delivery, Economical Delivery 등과 같은 평판이 좋은 배송 단위와 연결되어 제품을 받는 사람에게 빠르게 배송합니다.

독점 프로모션 및 전국 빠른 배송을 즐기십시오
● 수수료 없이 간편하게 Shopee 계정을 만드세요. 하나의 계정으로 쇼핑과 온라인 쇼핑 모두에 사용할 수 있습니다.
● Shopee에서 첫 구매 시 첫 주문 0VND를 받으세요.
● Shopee 게임에 참여하여 친구 및 가족과 즐거운 시간을 보내십시오. 동시에 매달 최대 수백만 개의 Shopee 코인을 받습니다. 1코인으로 Shopee에서 쇼핑할 때 1VND를 환불받을 수 있습니다.
● Book Club, Beauty Club, Home Club 그룹에 가입하고 Shopee Loyal Customer가 되어 충격적인 거래를 찾고 독점 제안을 받을 수 있는 기회를 가지십시오.
● 정기적으로 좋은 거래로 매우 절약되는 온라인 쇼핑: 플래시 세일 1K, 챔피언 저렴한 거래, 최신 거래 충격적인 가격 포착, 국제 거래 사냥, Xtra 동전, 할인 코드 및 쿠폰 코드는 0D로 변경됩니다. 또한 Tet, Double Days 6.6, 10.10, 11.11 & 12.12, 월 중순 15일 및 월말 세일과 같은 큰 프로모션 일에 가스를 떨어뜨려 충격적인 거래를 찾을 수 있습니다.

간편 거래 결제
다양한 결제 방법으로 Shopee에서 편리한 온라인 쇼핑. 배달 시 지불(COD), 은행 링크 또는 ShopeePay 전자 지갑을 통해 온라인으로 빠르고 안전하게 지불할 수 있습니다.

SHOPEE 앱과 SHOPEE 웹사이트의 차이점은 무엇입니까?
● Shopee 신규 고객이 되면 놀라운 선물을 받을 수 있습니다.
● 매일 핫딜 및 판매에 대한 알림을 받습니다.
● Shopee Live 기능을 통해 실시간 판매 보기
● Choose Number to Win Coins, Shoot Balloons, Pickup Machine, Shopee Farm 등과 같은 Shopee의 모든 멋진 게임에 참여하세요.
● Shopee 앱에 포함된 ShopeeFood 서비스를 사용하여 다양한 제안으로 쉽고 빠르게 배달 음식 주문

-------------------
간편한 온라인 쇼핑 경험! Shopee는 기꺼이 귀를 기울이고 서비스를 제공합니다.

SHOPEE는 베트남 최고의 온라인 쇼핑 및 판매 사이트입니다. 또한 Shopee는 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 대만, 브라질, 멕시코 및 콜롬비아와 같은 다른 국가에서도 운영됩니다.


*웹사이트 Shopee 베트남: www.shopee.vn
*FACEBOOK의 Shopee: facebook.com/ShopeeVN
*INSTAGRAM의 Shopee: @shopee_vn
*TIKTOK의 Shopee: @shopee_vn
* 연중무휴 상담 및 지원을 위한 핫라인: 19001221

최신 버전 2.99.28의 새로운 기능

Last updated on Mar 27, 2023

Cảm ơn bạn đã sử dụng Shopee! Chúng tôi đã sửa lỗi và cải thiện ứng dụng để đem đến trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa.

Bạn yêu thích mua sắm tại Shopee? Hãy chia sẻ với mọi người bằng cách gửi bình luận. Xin cảm ơn!
번역 로드 중...

추가 앱 정보

최신 버전

4.4 Sale Thời Trang Mỹ Phẩm 업데이트 요청 2.99.28

업데이트 날짜

Mar 27, 2023

업로드한 사람

Ahmad Damlakhy

필요한 Android 버전

Android 5.0+

Available on

Google Play에서 4.4 Sale Thời Trang Mỹ Phẩm 얻기

카테고리

무료 쇼핑 앱

더 보기
댓글 로드 중 ...
Ooops!그런 내용이 없습니다!
언어
언어
검색 중...