Home » App » Musica e audio » Radio Shemroon
Icona Radio Shemroon

Radio Shemroon

6.5 for Android

MediaHosting LTD

La descrizione di Radio Shemroon

We are the first and best Persian/Farsi/Iranian radio ever. We are notrncommitted to any poetical or religious group. We are all about comedy,rnculture, art and genius opinions on certain topics.rnWe are the number one call in show internet Farsi radio.rnrnرادÛÙ Ø´ÙرÙ٠اÙÙÛ٠برÙاÙ٠رادÛÙÛÛ Ú©ÙØ¯Û Ø¨Û Ù¾Ø±Ø¯Ù Ø¨Ù Ø²Ø¨Ø§Ù ÙØ§Ø±Ø³Û Ø§Ø³Øª . Ùا ÙحدÙد٠ÙسÛØ¹Û Ø§Ø² ÙطاÙب را از ÙبÛ٠ادبÛØ§ØªØ Ø·ÙØ²Ø ÙÙسÛÙÛØ Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± جاÙع٠اÛراÙÛا٠٠غÛر٠را Ù¾Ùشش ÙÛ Ø¯ÙÛÙ. Ùا اÛÙا٠دارÛ٠ک٠کار رادÛÙÛÛ ÛÚ© کار Ø¬Ø¯Û Ø§Ø³Øª Ù Ùا تÙاش ÙÛ Ú©ÙÛ٠ک٠اÛÙ ÙظÛÙÙ ÙÙ٠٠سÙÚ¯Û٠را در خدÙت ب٠جاÙØ¹Ù Ù¾Ø§Ø±Ø³Û Ø²Ø¨Ø§Ù Ø¨Ù Ø®ÙØ¨Û Ø§Ùجا٠دÙÛÙ....رادÛÙØ´ÙرÙÙrnاز Ùر Ú¯ÙÙÙ ÙØ§Ø¨Ø³ØªÚ¯Û Ø³ÛØ§Ø³Û Ù ÙØ°ÙØ¨Û Ø¨Ù Ùر Ø´Ú©ÙÛ Ø¬Ø¯Ø§Ø³Øª ÙÙÛ Ø¨Ù Ø¹ÙاÛد دÛگرا٠احترا٠ÙÛ Ú¯Ø°Ø§Ø±Ø¯. در عÛ٠حا٠Ùا ÙعتÙدÛ٠ک٠ب٠عÙÙا٠ÛÚ© رساÙÙ ÙظÛÙ٠دارÛ٠ک٠رÙÛداد ÙØ§Û Ø¬Ø§Ùع٠٠جÙØ§Ù Ø±Ø§Ø Ú¯Ø±ÚÙ ÙÙک٠است Ùطاب٠ÙÛ٠رÚÛ٠حاک٠ÙØ¨Ø§Ø´Ø¯Ø Ø¨Ø¯Ù٠اظÙار Ùظر Ø´Ø®ØµÛ Ùطرح Ú©ÙÛÙ. Ùا اÛÙا٠دارÛ٠ک٠اÛ٠اÙر Ø®Ø¯Ø´Ù Ø§Û Ø¨Ù ØºÛر سÛØ§Ø³Û Ø¨ÙØ¯Ù Ù Ø¨Û Ø·Ø±ÙÛ Ø±Ø§Ø¯ÛÙØ´ÙرÙÙrnÙارد ÙØ®ÙاÙد کردrnÚ©ÙÛÙ Ùظرات ٠دÛدگاÙÙاÛÛ Ú©Ù ØªÙسط ÙجرÛا٠... کارشÙاسا٠... اشخاص Ø­ÙÛÙÛ ÙØ­ÙÙÙÛ Ùطرح ÙÛØ´Ùد...صرÙا Ùظر Ø´Ø®Ø¶Û Ø¨Ùد٠٠رادÛÙ Ø´ÙرÙÙ ÙÛÚÚ¯ÙÙÙ ÙسؤÙÛØªÛ Ø¯Ø± Ùبا٠آ٠Ùدارد

Radio Shemroon Tags

Additional Information

Categoria: Gratuita Musica e audio APP

Data pubblicazione:

Ultima versione: 6.5Richiedi aggiornamento Radio Shemroon

Ottienilo: Ottieni Radio Shemroon su Google Play

Requisiti: Android 4.0.3+

Segnala: Segna come inappropriata

Advertisement
 
Versioni precedenti
Simile a Radio Shemroon
Altro dallo MediaHosting LTD
Consigliate
Commento Loading...
Diventa il primo a commentare.
Ricerca...