آیکون‌ 삼성 스마트 오븐

1.0.21 by Samsung Electronics Co., Ltd.


22/09/2021

درباره‌ی 삼성 스마트 오븐

English

삼성 스마트 오븐 앱은 다양한 레시피 검색, 자주 보는 레시피 등록, 레시피를 보고 구매할 식재료 목록 작성, 사용 가이드 기능을 제공합니다.

■ 삼성 스마트 오븐 앱은?

- 스마트 오븐으로 만든 다양한 레시피를 검색할 수 있습니다.

- 자주 보는 레시피를 등록하여 쉽고 빠르게 볼 수 있습니다.

- 스마트 오븐 초보구매자를 위한 사용가이드와 요리, 베이킹의 기초를 배울 수 있습니다.

- 레시피를 보고 구매할 식재료 목록을 작성할 수 있습니다.

■ 지원가능 휴대전화 모델:

- GalaxyS, GalaxyS2, GalaxyS2(HD), GalaxyS3, GalaxyS4, GalaxyS5

Galaxy Note, Galaxy Note2, Galaxy Note3

- 지원운영체제: Android 2.2 이상

■ 지원가능 오븐 모델:

- MC327GAKCBB, MC327GAKCPB

- MC326GAKCBB, MC326GAKCPB, MC326GAKCPW, MC325GAKCBB,

- MC324GAKCBB, MC324GAKCWQ, MC324GAKCPB, MC324GAKCPW,

- MC322GAKCBB, MC322GAKCSQ

- MC368GAAW5A, MC366GAAW5A, HV-Z369DHG

- HV-Z369DBA, HV-Z367EWP, HV-Z367EBP

- HV-Z367DWP, HV-Z367DBC, HV-Z367DWC

- HQ-Z364EWD, HQ-Z364EBD, HQ-Z364DWC

- HQ-Z364DBC, HQ-Z361EWS, HQ-Z361EBS, HQ-Z361DWN

- HQ-Z361DBN, HQ-Z365BF, HQ-Z365BS, HQ-Z360TWN

- HQ-Z360TBN, HQ-Z280MX, HQ-Z280MW, HQ-Z280MB

- HQ-Z285VWZ, HQ-Z285VB, HQ-Z285VBY, HQ-Z285VSZ

- HQ-Z213GW, HQ-Z213GB

※ 상기 이외의 모델은 스마트 오븐 앱이 지원하지 않는 모델입니다.

■ 사용하기 전 확인해 주세요!

- 지원 가능한 가전기기와 휴대전화의 모델명을 확인해주세요. (이외의 제품에서는 정상적인 동작을 보장하지 않습니다.)

----

개발자 연락처 :

02-2255-0114

جدیدترین چیست در نسخه‌ی 1.0.21

Last updated on 22/09/2021

.

بارگذاری ترجمه...

اطلاعات تکمیلی برنامه

آخرین نسخه

وارد شوید undefined در undefined 1.0.21

بارگذاری شده توسط

Nguyễn Văn Tân

نیاز به اندروید

Android 4.0+

نمایش بیشتر

삼성 스마트 오븐 اسکرین شات ها

در حال بارگذاری نظر...
زبان‌ها
زبان‌ها
در حال جستجو...
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
با موفقیت مشترک شد!
اکنون به APKPure مشترک شده اید.
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
موفقیت!
شما الان عضو خبرنامه‌ی ما شدید.